Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Personuppgiftspolicy

Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag (“Nordic Guarantee”) ansvarar som personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Nordic Guarantee bestämmer ändamålen med, och metoderna för, behandlingen.

Din integritet är av yttersta vikt för Nordic Guarantee, och därför har vi vidtagit åtgärder för att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt. All behandling av personuppgifter inom Nordic Guarantee sker i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”). Vänligen se denna websida för den senaste uppdateringen av vår Personuppgiftspolicy.

Definitioner

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Registrerad innebär en identifierad eller identifierbar fysisk person som kan identifieras, direkt eller indirekt, exempelvis genom namn, personnummer, platsdata etc.

Behandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig innebär företaget som bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med GDPR och annan för bolaget tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsbiträde innebär det företag som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgifter och hur vi behandlar dem
Nordic Guarantee behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda dig vår produkt och andra relaterade tjänster. Vilka personuppgifter som vi samlar in beror på din relation till Nordic Guarantee, och kan innefatta; namn, titel, företagsadress, telefonnummer, e-postadress, och FastTrack inloggningsuppgifter. De personuppgifter som Nordic Guarantee behandlar har vi samlat in direkt från dig, den registrerade, exempelvis när du köper en garanti eller begär offert via vår webbportal FastTrack, eller när du skickar in en skadeanmälan via formuläret på vår hemsida. Ibland samlar vi in personuppgifter från andra källor, såsom det företag du representerar, eller från sökanden av en garanti.
Vi inhämtar även personuppgifter från offentliga källor, exempelvis personuppgiftsregister (t.ex. Bisnode). Vi kan även inhämta information om hur du använder vår hemsida genom s.k. cookies.

Vad använder vi personuppgifter till?
Nordic Guarantee behandlar dina personuppgifter i syfte att (i) fullgöra åtaganden enligt avtal i vilket företaget du representerar är part, (ii) fullgöra avtalsförpliktelser till dig som förmånstagare, och (iii) skicka dig information och direkt marknadsföring via e-post och på annat sätt.
Vi behandlar personuppgifter, såsom namn, titel, företag, e-postadress och telefonnummer, för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. När vi riktar direktmarknadsföring till dig, sker detta via telefon, e-post och via vår webb. Om du inte vill ta emot direktmarknadsföring eller inte vill att vi tittar på dina uppgifter för detta ändamål, kan du enkelt meddela oss enligt processen nedan.
För att behandla personuppgifter för ovan angivna ändamål måste vi ha en rättslig grund för varje behandling. Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande juridiska skäl:
Behandlingen är nödvändig

  • för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås, och för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges berättigade intressen.
  • Det berättigade intresset för Nordic Guarantee är att utföra direkt marknadsföring av sina produkter.

Hur länge sparas personuppgifter?
Dina personuppgifter lagras bara så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in.

Till vem lämnas uppgifter ut?
Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut i den mån det är relevant för att kunna uppnå ändamålet med behandlingen. Dina personuppgifter kan överföras till och behandlas av Nordic Guarantees kontor inom EU/EES.

Nordic Guarantee anlitar personuppgiftsbiträden för att utföra vissa uppgifter, såsom drift och support av IT-miljön, arkivering, samt för utskick per e-post. Det innebär att personuppgiftsbiträdet också får tillgång till viss information om dig som registrerad. Dessa parter får emellertid inte behandla dina personuppgifter för något annat syfte än dem som vi anger.

Några av Nordic Guarantees personuppgiftsbiträden kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (”tredjeland”). Om vi ​​överför din personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde i ett tredjeland, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och ser till att överförda uppgifter hanteras i enlighet med gällande lag. Vi undertecknar avtal med våra personuppgiftsbiträden, innehållande klausuler godkända av Europeiska kommissionen gällande dataskydd, i syfte att säkerställa att de uppfyller nödvändig nivå för dataskydd.
Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte har en rättslig skyldighet att göra det.

Dina rättigheter
Genom att kontakta oss kan du begära att få skriftlig information om vilka personuppgifter Nordic Guarantee behandlar om dig och hur dessa används. Du har dessutom rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, och även begära att vi rättar, begränsar behandlingen eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i GDPR. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att de personuppgifter som du har lämnat till oss flyttas till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). För att framställa en begäran, vänligen skicka in en skriftlig och undertecknad begäran till Nordic Guarantee via adressen nedan.
För det fall personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot sådan behandling. För att framställa en begäran, vänligen skicka in en skriftlig och undertecknad begäran till Nordic Guarantee via adressen nedan.
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR, så har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, som i Sverige är Datainspektionen.

Cookies
Cookies används på vår hemsida. Det är små textfiler som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbplats för användaren, eller ger oss statistik om användningen av webbplatsen.
Alla som besöker en webbplats måste informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till vilka cookies som används för att lagra eller hämta data i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare låter dig blockera cookies. Gå till https://www.nordicguarantee.se/cookies för mer information om hur vi hanterar cookies.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor gällande innehållet i denna Personuppgiftspolicy eller önskar att utöva någon av rättigheterna enligt ovan, vänligen kontakta oss:
Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag
Kista Science Tower
164 51 Kista, SVERIGE
E-postadress: info@nordg.se