När du ska bygga ett nytt hus eller genomföra en bygglovspliktig renovering krävs ett färdigställandeskydd i form av en färdigställandeförsäkring.

Varför är det viktigt att ha en Färdigställandeförsäkring?

Färdigställandeförsäkringen/färdigställandeskyddet kan ge ersättning i det fall entreprenören/byggaren inte kan fullfölja sina åtaganden enligt kontraktet, till exempel vid en konkurs. Detta ger en extra trygghet för byggherren ifall det värsta skulle inträffa.

Vad omfattas av en Färdigställandeförsäkring?

Färdigställandeförsäkringen omfattar de arbeten som ingår i det entreprenadavtal som angivits vid tecknande av försäkringen. 

Färdigställandeförsäkringen skall omfatta skälig ersättning för extra kostnader för att slutföra arbetena, kostnader för att avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på vid en slutbesiktning, samt kostnader för att avhjälpa skador på byggnaden som har orsakats av fel som anmärkts av besiktningsman. 

När måste man ha en Färdigställandeförsäkring?

En färdigställandeförsäkring är ett idag obligatoriskt skydd vid nybyggnation av till exempel villor, radhus mm samt vid bygglovspliktiga åtgärder som till exempel större renoveringar. 

Det är byggnadsnämnden i berörd kommun som avgör vilka åtgärder som är bygglovspliktiga.

Om det krävs en färdigställandeförsäkring ska en sådan uppvisas för byggnadsnämnden innan startbesked kan lämnas.

När gäller Färdigställandeförsäkringen?

Färdigställandeförsäkringen gäller från och med den dag vi utfärdar försäkringsbrevet till dess att godkänd slutbesiktning är genomförd. 

Behöver beställaren stå för självrisk vid skada?

Nordic Guarantee’s färdigställandeförsäkring gäller utan självrisk.

Vad är fördelarna med en Färdigställandeförsäkring från Nordic Guarantee?

En färdigställandeförsäkring från Nordic Guarantee går oftast mycket fort att utfärda. Vi har dessutom ett eget skadeteam som finns där för de inblandade parterna och handlägger ersättningsanspråk under färdigställandeförsäkringen

Ladda ned våra Allmänna vilkor för Färdigställandeförsäkring här.

För mer information, läs vårt faktablad här.